Ethio Agape Bible Study

“በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር
አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።” ዮሐንስ 3፡16

አድራሻችን

ጥያቄ፣ አስተያየት . . . ሊልኩልን ከፈለጉ የሚከተሉትን መረጃዎች ሞልተው ይላኩልን

ኢሜይል

info@ethioagapebiblestudy.com

ስልክ

+1(780) 271 4044
+251 911 714976