Ethio Agape Bible Study

“በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር
አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።” ዮሐንስ 3፡16

ሆፕ የሰንበት ትምህርት የወቅቱ እውነት በዘዳግም መጽሐፍ – ክፍል 10

Share
Tweet
Share